PCPR Pajęczno

Ogłoszenia

A A A
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych - RODO

                      KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

             Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pajęcznie, reprezentowane przez Damiana Makosa – Dyrektora  
z siedzibą przy ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęcznie
Można się z nami kontaktować:
- listownie pod wskazany powyżej adres,
- mailowo na adres: pcpr.paj@wp.pl

2.      Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie jest Pan Wojciech Tkaczyński e-mail inspektora: iodo@powiatpajeczno.pl, nr telefonu 34/3113120.               

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych  ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku do realizacji ustaw:

§  Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§  Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§  Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie.

§  oraz innych ustaw niezbędnych w realizacji zadań.

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej.

6.    Posiada Pani/Pan prawo  do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, ich sprostowania, przenoszenia.

7.    Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana żądania.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie z siedzibą przy ul. 1 Maja 13/15, 98 – 330 Pajęczno.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez e-mail: iodo@powiatpajeczno.pl, telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 34 3113120 lub pisemnie na adres Administratora.

3.  Monitoringiem wizyjnym objęte są drzwi wejściowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. z korytarzem przechodnim. Miejsca objęte monitoringiem oznakowane są tablicami informacyjnymi.

4. Kamery nie rejestrują dźwięku i służą do obserwacji pomieszczenia „na żywo”.
Obraz z  kamery monitoringu wizyjnego nie jest zapisywany na rejestratorze danych.

5.   Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu:

a.    zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,

b.    ochrony osób i mienia,

6. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie www.pajeczno.pcpr.pl w zakładce Ogłoszenia – RODO.

 

                 


powrót
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Pajęczno. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Licznik odwiedzin: 1603698


 

"Skoro spotkały mnie w życiu rzeczy dobre, dlaczego mam nie przyjąć tych złych? " 

 

as

Jesteśmy aktywni

 

 

 

 

 


 

 

Kalendarium

Najbliższe święta
więcej

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 192
Wczoraj: 909
Przedwczoraj: 342
W obecnym miesiącu: 2140
W poprzednim miesiącu: 14359

Razem:

1603698

Mapa