PCPR Pajęczno

Niepełnosprawni

A A A
Dofinansowanie z PFRON

Osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności mogą korzystać z pomocy PFRON w formie dofinansowań. Dofinansowanie PFRON ma pozwolić osobie niepełnosprawnej pokonać bariery, które utrudniają jej pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Rodzaje dofinansowań realizowanych przez PCPR poniżej.


 

1.DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO

Turnus rehabilitacyjny to forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, mająca na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrabianie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni.

Dofinansowanie mogą uzyskać osoby zamieszkujące  na terenie powiatu pajęczańskiego.

O w/w dofinansowanie mogą się ubiegać osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i których średni miesięczny dochód nie przekracza:

§  50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

§  65% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku osoby samotnej,

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.         wniosek lekarski kierujący wnioskodawcę na turnus rehabilitacyjny,

2.        aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej

 

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio:

§  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia, dla uczących się i nie pracujących osób niepełnosprawnych w wieku 16 – 24 lata bez względu na stopień niepełnosprawności - 30% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

§  dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 27% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

§  dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności - 25% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

§  dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla uczestnika zatrudnionego w Zakładzie Pracy Chronionej niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności - 20%,

W przypadku przekroczenia w/w dochodów dofinansowanie jest pomniejszone o różnicę dochodu otrzymywanego a dochodu ustawowego.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania należy wybrać termin i miejsce turnusu i w terminie do 30 dni powiadomić PCPR.

Przyznane dofinansowanie przekazywane jest na konto organizatora turnusu na podstawie przekazanej do PCPR informacji o turnusie.


2. DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Wnioskodawcami  mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzona działalność związana jest z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne o miesięcznych dochodach nie przekraczających:

§  50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym

§  65% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku osoby samotnej

 

Adresatami dofinansowania są:

§  osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

§  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzona działalność związana jest z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

 

Wysokość dofinansowania wynosi  do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

·         kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,

·         zaświadczenie lekarskie o rodzaju schorzenia wraz z wskazaniem, iż zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

 


 3. DOFINANSOWANIE DO PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są to wyroby medyczne, które określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie lekarza.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne o miesięcznych dochodach nie przekraczających:

§  50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym

§  65% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku osoby samotnej

      Do wniosku należy dołączyć:

1.Kopia orzeczenia, o którym mowa w art. 5 lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r  Nr 127, poz. 721 ze  zm.)

2. Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia  zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność , przez świadczeniodawcę  realizującego zlecenie, kopią  zrealizowanego zlecenia  na zaopatrzenie  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo

kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną  kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Środki są przekazywane są  wnioskodawcy (w przypadku uiszczenia całej kwoty) lub na konto sprzedawcy (w przypadku wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności).


4. DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

Bariery architektoniczne


O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, które są właścicielami lub użytkownikami lokalu albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują na dokonanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych

 

PROCEDURA REALIZACJI

 

1.        Druki wniosków na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych wraz
z wymaganymi załącznikami wydawane i przyjmowane są w PCPR
w ciągu całego roku, ale najlepiej złożyć do końca I kwartału w roku  realizacji zadania;

2.        O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne –
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

3.        Wnioski opiniuje społeczna Komisja wyłoniona min.  z przedstawicieli organizacji, instytucji, dokonując ich oceny punktowej;

4.        Rozpatrywanie wniosków przebiega w II etapach:

- I etap - sprawdzenie kompletności i wiarygodności, wizja budynku, lokalu,

- II etap – sprawdzenie dostarczonego przez wnioskodawcę projektu technicznego, weryfikacja kosztorysu inwestorskiego;

5.        Likwidacji barier można dokonać po zawarciu umowy przez Wnioskodawcę ze Starostą. Wykonanie prac przed podpisaniem umowy wyklucza możliwość dofinansowania;

6.        Wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do wysokości 95% średnich kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż 15-tokrotne przeciętne wynagrodzenie;

7.        Rozliczenie odbywa się na podstawie przedłożonego kosztorysu powykonawczego oraz faktur;

8.        Wnioskodawca wykonuje prace budowlane za własne środki finansowe, a przyznane dofinansowanie ze środków PFRON jest przekazywane po wykonaniu robót budowlanych.

Wysokość dofinansowania – do 95% średnich kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 15-tokrotne przeciętne wynagrodzenie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.        Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania
do likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON;

2.        Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego orzeczenia, a w przypadku dzieci do 16-go roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – oryginał do wglądu;

3.        Zaświadczenie od lekarza;

4.        Akt własności budynku, lokalu, umowa najmu;

5.        Poświadczenie zameldowania wnioskodawcy.

 

 Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych

 

Realizacja wniosku powinna zlikwidować barierę/przeszkodę, która uniemożliwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności np. korzystania z łazienki,  samodzielnego poruszania się po mieszkaniu czy opuszczania budynku mieszkalnego oraz umożliwić zwiększenie samodzielności i niezależności życiowej, poprawić jakość społecznego funkcjonowania.

 

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:

 

- jest właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości albo

  posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym ma stały meldunek

- ma trudności w poruszaniu się

- nie uzyskała na ten cel dofinansowania w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku

                                                                                                                                

 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Wysokość dofinansowania – do 95% średnich kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 15-tokrotne przeciętne wynagrodzenie.

 

Wnioski można składać w każdym czasie.                                                                  

 

 

            Bariery techniczne

O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z rodzaju ich niepełnosprawności.

 

PROCEDURA REALIZACJI

 

1.        Druki wniosków na dofinansowanie do likwidacji barier technicznych  wraz z wymaganymi załącznikami wydawane i przyjmowane są w PCPR w ciągu całego roku;

2.        O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne – w szczególności osoby niewidome, niedowidzące, poruszające się na wózku inwalidzkim, mające trudności w poruszaniu się, leżące;

3.        Wnioski opiniuje społeczna Komisja wyłoniona min. z przedstawicieli organizacji, instytucji, dokonując ich oceny;

4.        Zakupu wnioskowanego sprzętu można dokonać po podpisaniu umowy Wnioskodawcy ze Starostą. Dokonanie zakupu przed podpisaniem umowy wyklucza możliwość dofinansowania;

5.        Dofinansowanie może wynosić maksymalnie do wysokości 95% kosztów realizacji zadania;

6.        Rozliczenie do kwoty zawartej w umowie odbywa się na podstawie przedłożonej faktury.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.        Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania do likwidacji barier technicznych ze środków PFRON;

2.        Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego , a w przypadku dzieci do 16-go roku życia orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał do wglądu.

3.        Zaświadczenie od lekarza uzasadniające konieczność likwidacji bariery.

 

 

Zasady dofinansowania likwidacji barier technicznych

 

Realizacja wniosku powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej  wykonywanie podstawowych codziennych czynności,  umożliwić zwiększenie samodzielności  i niezależności życiowej, poprawić warunki pracy i nauki poprawić jakość społecznego funkcjonowania.

 

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:

 

- nie uzyskała na ten cel dofinansowania w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku

 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Wysokość dofinansowania – do 95% średnich kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 15-tokrotne przeciętne wynagrodzenie.

Wnioski można składać w każdym czasie.

 

    Bariery w komunikowaniu się 

O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby, które mają trudności w społecznej komunikacji, a zakup danego sprzętu umożliwi przełamanie tej bariery. Realizacja wniosku powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić realizację codziennych kontaktów.

 

PROCEDURA REALIZACJI

 

1.        Druki wniosków na dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się wraz z wymaganymi załącznikami wydawane i przyjmowane są w PCPR w ciągu całego roku;

2.        O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne – w szczególności osoby niewidome, niedowidzące, głuche i głuchonieme, poruszające się na wózku inwalidzkim;

3.        Wnioski opiniuje społeczna Komisja wyłoniona z przedstawicieli organizacji, instytucji, dokonując ich oceny;

4.        Zakupu wnioskowanego sprzętu można dokonać po podpisaniu umowy Wnioskodawcy ze Starostą. Dokonanie zakupu przed podpisaniem umowy wyklucza możliwość dofinansowania;

5.        Dofinansowanie może wynosić maksymalnie do wysokości 95% kosztów realizacji zadania;

6.        Rozliczenie do kwoty zawartej w umowie odbywa się na podstawie przedłożonej faktury.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.        Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON;

2.        Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego  równoważnego orzeczenia, a w przypadku dzieci do 16-go roku życia orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał do wglądu;

3.        Zaświadczenie od lekarza uzasadniające konieczność likwidacji bariery.

 

 

Zasady dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się

 

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:

 

- ma trudności w komunikacji społecznej

- nie uzyskała na ten cel dofinansowania w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku

 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Wysokość dofinansowania – do 95% średnich kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 15-tokrotne przeciętne wynagrodzenie.

Wnioski można składać w każdym czasie.

 

 

  5.       DOFINANSOWANIE DO USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB  TŁUMACZA -   PRZEWODNIKA   

 

O dofinansowanie ze środków PFRON usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z rodzaju ich niepełnosprawności.

 

Zasady dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

 

1.        Druki wniosków na dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika  wraz z wymaganymi załącznikami wydawane i przyjmowane są w PCPR w ciągu całego roku;

2.        O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu słuchu, mowy;

3.        Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

4.        Wysokość dofinansowania usług tłumacza migowego lub tłumacza  przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.        

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.        Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania  ze środków PFRON usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika ;

2.        Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego , a w przypadku dzieci do 16-go roku życia orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał do wglądu.

3.         Aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę w sposób czytelny w języku polskim, potwierdzające rodzaj schorzenia lub  dysfunkcji oraz indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej (  ze wskazaniem, że wnioskodawca wymaga pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika ). 

 

 

 

6. DOFINANSOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O dofinansowanie do zajęć sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne, które:

§  prowadzą statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

§  posiadają udokumentowane zapewnienie odpowiednich, do potrzeb osób niepełnosprawnych, warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

§  posiadają udokumentowane zabezpieczenie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji zajęć sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych osób niepełnosprawnych,

 Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

Wraz z wnioskiem wymagane są następujące załączniki:

§  nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji zadania,

§  udokumentowanie, potwierdzenie posiadania środków własnych w wysokości co najmniej 40% kosztów imprezy,

§  kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania z uwzględnieniem podziału na:
- opłacone ze środków PFRON
- opłacone ze środków własnych

§  listę osób niepełnosprawnych – uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności,

§  wyciąg z rejestru sądowego,

§  dokument o posiadaniu konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,

§  regon,

§  NIP,

§  statut,

§  pełnomocnictwo,

§  informacja czy wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT,

§  oświadczenie wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu,

§  oświadczenie pełnomocników o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych przez PFRON, koniecznych do realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze zm. ),

§  oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

 

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji zajęć sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych osób niepełnosprawnych należy złożyć do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

powrót
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Pajęczno. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Licznik odwiedzin: 1618552


 

"Skoro spotkały mnie w życiu rzeczy dobre, dlaczego mam nie przyjąć tych złych? " 

 

as

Jesteśmy aktywni

 

 

 

 

 


 

 

Kalendarium

Najbliższe święta
więcej

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 133
Wczoraj: 303
Przedwczoraj: 263
W obecnym miesiącu: 3321
W poprzednim miesiącu: 13673

Razem:

1618552

Mapa