PCPR Pajęczno

Aktywny samorząd

A A A
Program „Aktywny Samorząd” 2020 - finansowany przez PFRON
pfron

 

Jesteś osobą niepełnosprawną? SKORZYSTAJ!

Program „Aktywny Samorząd”  współfinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

realizowany przez samorząd powiatowy.

 

 

 

Wnioski należy składać elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

 

 

Wnioski należy składać w SOW  w terminach:

1.      moduł I

– od dnia 01 marca  2020 r. do 30 sierpnia 2020 r.

2.      moduł II

- od dnia 01 marca 2020r do 31 marca 2020 r (wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020)

– do 10 października  2020 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021)

 

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), wnioski o dofinansowanie zadań z programu Aktywny Samorząd można pobrać w siedzibie PCPR lub mogą zostać przekazane wnioskodawcy w formie elektronicznej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem:  34 3111056. 

 


Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)         Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

a)   Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu stanowiącą podstawę wydania orzeczenia, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń konieczne jest zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi  10.000,00 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej- 6.000 zł wymagany udział własny wynosi 15% ceny brutto.

b)    Zadanie 2pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:

·          może uzyskać osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu stanowiącą podstawę wydania orzeczenia, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń konieczne jest zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.  Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi  4.800,00 zł, w tym:

       dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100,00 zł

       dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii, z wyłączeniem kategorii: A, A1,A2 i AM – 3.500,00 zł

       dla pozostałych kosztów uzyskania  prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy ( koszy związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie  trwania kursu)  - 800,00 zł,

      wymagany udział własny wynosi 25% ceny brutto.

c)  Zadanie 3pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, gdy Wnioskodawca wymaga usług tłumacza języka migowego:

·          może uzyskać osoba  w wieku aktywności zawodowej, która posiada   dysfunkcję narządu słuchu, stanowiącą powód wydania orzeczenia  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem przez tłumacza języka migowego. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi  4.800,00 zł, w tym:

       dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100,00 zł

       dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii, z wyłączeniem kategorii: A, A1, A2 i AM – 3.500,00 zł

       dla pozostałych kosztów uzyskania  prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy ( koszy związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie  trwania kursu)  - 800,00 zł,

       dla kosztów usług tłumacza migowego – 500,00 zł

      wymagany udział własny wynosi 25% ceny brutto.

 d) Zadanie 4pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej oraz dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli, stan ten musi być potwierdzony na zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi  4.000,00 zł, wymagany udział własny wynosi 15% ceny brutto.

 

2)        Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a) Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności( do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych:  

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu przedłoży zaświadczenie wydane przez lekarza okulistę potwierdzające, że ostrość wzroku w korekcji w oku lepszym jest równa lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni. W przypadku osób do 16 roku życia konieczne jest przedłożenie zaświadczenia lekarza okulisty, iż wnioskodawca ma ostrość wzroku w korekcji w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni.

Dysfunkcje obu kończyn górnych należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez specjalistę. Uprawnioną do dofinansowania jest osoba z brakiem lub amputacja obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia lub dysfunkcja charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego.  W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi:

·          dla osoby niewidomej – 24.000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 15.000,00 zł,

·          dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000,00 zł,

·          dla osoby z dysfunkcją  obu kończyn górnych – 7.000,00 zł, 

       wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto.

 

b)  Zadanie 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

·          może uzyskać osoba, której w ramach programu „Aktywny Samorząd”  udzielono pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla wnioskodawców obszaru B Zadania Nr 1,3,4 ). Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi:

·          dla osoby głuchoniewidomej – 4.000,00 zł,

·          dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000,00 zł,

·          dla pozostałych adresatów zadania – 2.000.00 zł,

       udział własny nie jest wymagany.

 

c)  Zadanie 3 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku:

·            może uzyskać osoba, która posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, gdy dysfunkcja  narządu wzroku stanowi powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku ( w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 ( lub 0,1) i /lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi  7.500,00zł,  wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto.

 

d) Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy:

·            może uzyskać osoba, która posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) wydane z tytułu dysfunkcji  narządu słuchu, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli w uchu lepszym, stan ten musi być potwierdzony na zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi  4.000,00 zł,  wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto.

 

 

e) Zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

·            może uzyskać osoba, której w ramach programu „Aktywny Samorząd” udzielono pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla wnioskodawców obszaru B zadania Nr 1,3 lub 4), która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności)  oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku lub słuchu.  Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi  1.500,00 zł,  wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto, w przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania dofinansowania jest zatrudnienie.

 

3)        Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a) Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

·          może uzyskać osoba która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), jest zatrudniona lub uczy się lub ekspert PFRON potwierdzi zdolność do podjęcia pracy lub nauki i posiada dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 10.000,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,  wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto, w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

 

       b) Zadanie 2pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) . Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 3.500,00 zł,  udział własny nie jest wymagany.

 

c) Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne   rozwiązania techniczne:

·          może uzyskać osoba, która posiada  stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania  uzyskania zdolności  do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.  Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi przy amputacji:

       w zakresie ręki – 9.000,00 zł,

       przedramienia – 20.000,00 zł,

       ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000,00 zł,

       na poziomie podudzia – 14.000,00 zł,

       na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000,00 zł,

       uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000,00 zł,

 wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto. Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200,00 zł.

 

 d) Zadanie 4pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

·          może uzyskać osoba, która posiada  stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania  uzyskania zdolności  do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi przy amputacji:

       w zakresie ręki – do 2.700,00 zł,

       przedramienia – do 6.000,00 zł,

       ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – do 7.800,00 zł,

       na poziomie stopy lub podudzia – do 4.200,00 zł,

       na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – do 6.000,00 zł,

       uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – do 7.500,00 zł,

 wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto. Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200,00 zł.

 

e) Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności), dysfunkcje narządu ruchu powodujące problemy w samodzielnym  przemieszczaniu się oraz zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 7.500,00 zł, wymagany udział własny wynosi 25% ceny brutto.

 

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Wysokość maksymalnego dofinansowania  lub refundacji wynosi 300,00 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną, wymagany udział własny wynosi 15% ceny brutto.      

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

·          dofinansowanie lub refundację może otrzymać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz pobiera naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wysokość maksymalnego dofinansowania dla jednego studenta w zakresie kosztów dotyczących jednego półrocza wynosi w przypadku:

 

1) opłaty za naukę ( czesne) , równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku) maksymalnie 4.000zł  , przy czym dofinansowanie powyżej tej kwoty jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 netto na osobę,

2) w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym, kwota dofinansowania  opłaty za naukę ( czesne ) może być zwiększona o równowartość połowy czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku,  gdy wysokość przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę.

Udział własny wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego wynosi:

15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych wnioskodawców, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku);

65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych wnioskodawców, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach  więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym ( więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym ( drugiego i kolejnych kierunków);

50% wartości czesnego – w przypadku  nie zatrudnionych wnioskodawców, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach  więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym ( więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym ( drugiego i kolejnych kierunków);

z obowiązku wniesienia w/w udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę,

3) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 4.000,00 zł,

                4) dodatku   na pokrycie  kosztów   kształcenia:

 – maksymalnie 1.000,00 zł  dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej,

 -  maksymalnie 1.500,00 zł dla pozostałych wnioskodawców

z możliwością zwiększenia w obu przypadkach nie więcej niż o:

·          500,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

·          300,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną ( ważną) Kartę Dużej Rodziny

·          300,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera jednocześnie naukę na dwóch lub więcej kierunkach studiów/nauki;

·          200,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

·          300,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

·          300,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;

·          800,00 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOW, możliwość ta dotyczy tylko Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.   

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

1)          do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2)          do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3)          do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Niepełnosprawność uprawniająca do uczestnictwa w programie, musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo orzeczeniem równoważnym.

 

Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach wszystkich obszarów, stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

 

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

- w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;

- w module II – przerwa w nauce.

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, tel.: 34 311 10 56  oraz na stronie: www.pajeczno.pcpr.pl – zakładka Aktywny Samorząd.

 

 

powrót
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Pajęczno. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Licznik odwiedzin: 1618516


 

"Skoro spotkały mnie w życiu rzeczy dobre, dlaczego mam nie przyjąć tych złych? " 

 

as

Jesteśmy aktywni

 

 

 

 

 


 

 

Kalendarium

Najbliższe święta
więcej

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 97
Wczoraj: 303
Przedwczoraj: 263
W obecnym miesiącu: 3285
W poprzednim miesiącu: 13673

Razem:

1618516

Mapa